کد ملی :
شماره شناسنامه :

فنی و مهندسی

کارشناسی مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- ترویج وآموزش کشاورزی

مقدمه:
انتقال و اشاعه نوآوريهاي سودمند كشاورزي و همچنين دانش موجود به افراد به‌منظور افزايش كمّي و كيفي توليد كشاورزي و بهزيستي همگاني از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.
تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه‌هاي ترويج و آموزش كشاورزي ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. ترويج كشاورزي علمي است كاربردي كه فلسفه، اصول و مفاهيم آن از علوم رفتاري سرچشمه گرفته و با تكنولوژي سودمند درآميخته و به منظور انتقال نوآوري‌هاي سودمند به جوانان و بزرگسالان، در خارج از نظام آموزشهاي رسمي درآمده است. كارشناسان ترويج و مروجان كشاورزي عهده‌دار برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري، كنترل و همچنين انجام فعاليتهاي ترويجي بوده، نيازها و مسائل روستايي و عشايري و كشاورزي را به مراكز تحقيقاتي منتقل مي‌سازند. آموزش كشاورزي به مجموعه‌اي از فعاليتها اطلاق مي‌گردد كه به منظور تربيت نيروي انساني ماهر براي مشاغل آموزشي و اداري دبيرستانها و مراكز آموزش كشاورزي انجام مي‌گردد. كارشناسان آموزش و آموزشگران مراكز و دبيرستانهاي كشاورزي مي‌توانند عهده‌دار برنامه‌ريزي، سازماندهي، ارزشيابي و سرپرستي فعاليتهاي آموزشي در سطح دبيرستانها و مراكز آموزش بشوند.

تعريف و هدف:
دوره كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي يك دوره از آموزشهاي رسمي در نظام آموزشي بوده كه دانشجويان طبق يك برنامه آموزشي مدون در طي 4 سال در رشته ترويج و آموزش كشاورزي مهارتهاي لازم جهت انجام فعاليتهاي ترويج كشاورزي و همچنين آموزش كشاورزي را كسب مي‌نمايند.
هدف از دوره كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي تربيت كارشناساني است كه با تكيه بر آموخته‌هاي نظري، عملي و تجارب حاصله خود در زمينه‌هاي علوم كشاروزي، تربيتي و اجتماعي بتوانند به عنوان كارشناس در مقام سرپرست، كارشناس ترويج، مروج كشاورزي و همچنين سرپرست، كارشناس و مربي آموزشي در مراكز آموزش كشاورزي و دبيرستانهاي كشاورزي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند.

نقش و توانايي فارغ‌التحصيلان:
فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي داراي نقشهاي: رهبر فني، روشنگر روستايي، آموزشگر بزرگسالان، مربي آموزشي و كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي خواهند بود. توانايي‌هاي اكتسابي فارغ‌التحصيلان پس از طي دوره شامل: توانايي‌ها در انتقال نوآوري‌هاي سودمند كشاورزي، تهيه پروژه‌هاي اجرايي ترويجي،‌ مسئله‌يابي در روستا، مشاركت در تهيه طرح جامع ترويج، اداره فعاليتهاي ترويجي، اداره دوره‌هاي كوتاه‌مدت كارآموزي و كارورزي و اجراي برنامه‌هاي آموزش كشاورزي در سطح دبيرستان كشاورزي و اداره عمليات آموزشي و ترويجي و نظاير آن مي‌باشد.

ضرورت و اهميت:
الف- ضرورتهاي برقراري دوره كارشناسي ترويج و آموزش كشاورزي به شرح زير مي‌باشد:
- تأمين نيروي انساني ماهر و متعهد به منظور برنامه‌ريزي، هدايت و اجراي فعاليت‌هاي ترويجي و آموزش كشاورزي.
- آموزش روش‌هاي نوين انتقال و اشاعه نوآوري‌هاي سودمند به دانشجويان اين رشته.
- آموزش روش‌هاي تدريس كشاورزي در سطح دبيرستان و مراكز آموزش كشاورزي.
- آشنا نمودن دانشجويان به ويژگيهاي بزرگسالان و آموزش آنها.
ب- اهميت اين رشته از آن جهت است كه به منظور توسعه و افزايش كمّي و كيفي توليد و همچنين ارتقاء سطح بهزيستي همگاني لازم است كه دانش و فنون سودمند با استفاده از روش‌هاي جديد تدريس به روستائيان، عشاير و دانش‌آموزان دبيرستان كشاورزي و ساير بزرگسالان انتقال و اشاعه داده شود.
فارغ‌التحصيلان پس از طي دوره مي‌توانند مهارتهاي لازم و همچنين مباني نظري و عملي ترويج و آموزش كشاورزي را آموزش و در جهت افزايش كمّي و كيفي آگاهيهاي روستائيان و عشاير و دانش‌آموزان اقدام نمايند و در نتيجه در جهت توسعه كشاورزي و عمران روستايي زمينه‌هاي لازم را ايجاد نمايند.

منابع درسی رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی

  لیست ارائه دروس وضعیت منایع
نظام سنتی
دروس عمومی

طراحی سایت : گروه وبین سرور اچ پی سرور hp